Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 21.04.2016р. (Розміщено 18.03.2016)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства  «Науково-виробниче підприємство «Радій»

    Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року за адресою: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, будинок культури Товариства, актовий зал №1.

     Початок зборів о 10:00 годині.  Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:00 до 9:40 години відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24 годину 15 квітня 2016 року.

    Для  реєстрації  акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України.

Порядок денний загальних  зборів:

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  2. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік.
  6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
  7. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
  8. Внесення змін до статуту Товариства.
  9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та лічильну комісію.

    Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради Радіонова Т.А.

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Радій»                                                

Найменування показника період
2015 р. 2014 р.
Усього активів (тис. грн.) 577 858 360 811
Основні засоби (тис. грн.) 71 459 64 249
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 12 301 12 205
Запаси (тис. грн.) 151 082 72 401
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 210 624 92 579
Статутний капітал (тис. грн.) 29 610 29 610
Поточні зобов’язання  (тис. грн.) 253 814 47 822
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) 3 325 5 692
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 640 000 5 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом  періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 945 916

До уваги акціонерів!

У відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України», якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Депозитарна установа, з якою Товариством було укладено договір: ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр» адреса: 61145 м. Харків, вул. Космічна, буд.26, тел. (057) 714-01-90, тел. у м.Кіровограді (0522) 24-36-53.

                                                                                                     Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»

Протокол загальних зборів

Підскумки голосування на загальних зюорах (викладено 28.04.2016)

До відома акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

        ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 21 квітня 2016 року.  

        Голосування по першому питанню порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Порядок розгляду питань порядку денного та регламент затвердити.»

Голосування з другого питання порядку денного: «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

      Прийняте рішення: «Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за 2015 рік затвердити.

Основні напрямки роботи Товариства на 2016 рік затвердити.»

        Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік затвердити.»

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Звіт ревізійної комісії  про роботу за 2015 рік затвердити. Висновки ревізійної комісії  по річному звіту та балансу  Товариства за 2015 рік затвердити.»

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити. Показники фінансової звітності Товариства за 2015 рік затвердити».

Голосування з шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0,02 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2015 рік в сумі 3325390 грн. направити на розвиток виробничої діяльності. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити рішення про  попереднє  схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом  не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2016 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2016 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів».

Голосування з восьмого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни  до Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів – акціонера Товариства Заніздру В.В. та секретаря загальних зборів – уповноважену особу акціонера Товариства Замедянську Н.М. на  підписання змін до Статуту.

Доручити  генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту».

Голосування з дев’ятого питання порядку денного: «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та лічильну комісію»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», Положення про лічильну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій».

Зміни до зазначених положень внести шляхом викладення цих положень в новій редакції.»