До відома акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

        ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питаннях порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 26 квітня 2013 року.  

        Голосування по першому питанню порядку денного: «Затвердження порядку проведення загальних зборів.»

«ЗА» - 99,94 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Порядок розгляду питань порядку денного та регламенту затвердити».

        Голосування з другого питання порядку денного: «Звіт Дирекції Товариства про фінансово - господарську діяльність за 2012 рік та основні напрямки роботи на 2013 рік»

«ЗА» - 99,9 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Звіт Дирекції товариства про господарську діяльність за 2012 рік затвердити. Надані Дирекцією основні напрямки роботи на 2013 рік затвердити».

Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по річному звіту та балансу за 2012 рік»

«ЗА» - 99,84 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Звіт Ревізійної комісії  про роботу за звітний період затвердити. Висновки Ревізійної комісії  по річному звіту та балансу  Товариства за 2012 рік затвердити».

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.»

«ЗА» - 99,9 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період затвердити».

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності та розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2012 рік»

«ЗА» - 99,8 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Показники фінансової звітності Товариства за 2012 рік затвердити. Прибутки від господарської діяльності Товариства за 2012 рік в сумі  2612000 грн.  направити на  покриття збитків попередніх років.  Дивіденди за 2012 рік не нараховувати».

Голосування з шостого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом 2013 року»

«ЗА» - 99,86 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Затвердити рішення про  попереднє  схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться товариствомпротягом не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 26.04.2013 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), підряду, про надання послуг, доручення, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість правочинів, не повинна перевищувати  900 мільйонів грн. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 26.04.02013 року, приймати усі рішення щодо укладення вищезазначених правочинів.».

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту.»

«ЗА» - 99,91 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Зняти з розгляду питання «Внесення змін до Статуту Товариства» у зв’язку з відсутністю необхідності внесення змін до Статуту».

Протокол загальних зборів