Повідомлення про виникнення особливої інформації від 23.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
 2. Код за ЄДРПОУ 14312430
 3. Місцезнаходження: 25009 м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29
 4. Міжміський код, телефон та факс 0522 55-15-28, 0522 55-53-96
 5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Дмитрієва Юлія Сергіївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на вакантну посаду Член Дирекції - директор з соціально-побутового розвитку з 23.04.2018р.

Рішення про обрання прийнято наглядовою радою товариства 23.04.2018 р. (Протокол №2 від 23.04.2018р.) на підставі подання генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на строк повноважень діючої Дирекції. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2011-2016р.р. Кіровоградська міська рада головний спеціаліст сектору праці та соціального захисту населення; з 2016р по т.ч. ПАТ "НВП "Радій" заступник директора з соціально-побутового розвитку. 

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор О.А.Сіора 23.04.2018р.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 20.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
 2. Код за ЄДРПОУ: 14312430
 3. Місцезнаходження: 25009 Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд.29
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)55-15-28 (0522)55-53-96
 5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

N
з/п 

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

20.04.2018 

4858779 

1139004 

426,58138

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину;

Гранична сукупна вартість правочинів:  4858779тис.грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1139004 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 426,58%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 4376166шт.;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4357446шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4356406шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1040шт.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор Сіора О.А. 20.04.2018р.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 20.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
 2. Код за ЄДРПОУ: 14312430
 3. Місцезнаходження: 25009 Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд.29
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)55-15-28 (0522)55-53-96
 5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

        Рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. (Протокол №31 від 20.04.2018р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень:

- Посадова особа Бахмач Євгеній Степанович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,131897%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7145454,75грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. 

- Посадова особа Бахмач Наталя Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,878812%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2925116,25грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. 

- Посадова особа Заніздра Володимир Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001063%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 315грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. 

- Посадова особа Мошнягул Всеволод Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000177%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 52,5грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. 

- Посадова особа Радіонова Тетяна Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. 

- Посадова особа Скрипніченко Анатолій Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. 

- Посадова особа Гуртовий Михайло Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. 

        Рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. (Протокол №31 від 20.04.2018р.) на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства:

- Бахмач Євгеній Степанович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Головою Наглядової ради обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 20.04.2018р.) з числа членів, обраних загальними зборами. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,131897%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7145454,75грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "НВП "Радій", Голова Наглядової ради ПАТ "Кіровоградграніт".

Посадова особа є акціонером  ПАТ "НВП "Радій", якому належить1361039 штук акцій. 

- Бахмач Наталя Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,878812%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 925 116,25грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій" заступник кервника служби проєктної підтримки. Посадова особа є акціонером  ПАТ "НВП "Радій", якій належить 557165 штук акцій. 

- Смірнова Тетяна Феофанівна (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій" директор з соціально-побутового розвитку. Посадова особа є представником акціонера - фізичної особи Кожина Олександра Анатолійовича, якому належить 160 штук акцій на суму 840,00грн., що становить 0,002836% статутного капіталу товариства. 

- Кайдаш Юрій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Кіровоградграніт" Генеральний директор. Посадова особа є представником акціонера  - юридичної особи ПАТ "Кіровоградграніт" (код за ЄДРПОУ 13744297, місцезнаходження: Кіровоградська обл., с.Соколівське, вул.Шосейна, 50), якому належить 503235 штук акцій на суму 2641983,75грн., що становить 8,922606% статутного капіталу товариства. 

- Радіонова Тетяна Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій" спеціаліст по цінним паперам. Посадова особа є представником акціонера - фізичної особи Бегун Аліни Петрівни, якій належить 524147 штук акцій на суму 2751771,75грн., що становить 9,293386% статутного капіталу товариства. 

- Скрипніченко Анатолій Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій" 2007-2016р.р. начальник служби технологічної підготовки виробництва, з 2016р по т.ч. заступник начальника цеха №5. Посадова особа є представником акціонера  - юридичної особи ПАТ "Кіровоградграніт" (код за ЄДРПОУ 13744297, місцезнаходження: Кіровоградська обл., с.Соколівське, вул.Шосейна, 50) , якому належить 503235 штук акцій на суму 2641983,75грн., що становить 8,922606% статутного капіталу товариства. 

- Гуртовий Михайло Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій" заступник начальника управління правового забезпечення. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи Ensol SA (код CHE-115.877.254, місцезнаходження: Place Bel-Air, 1 c/o MCE, Lausanne, Швейцарія), якому належить 1409000 штук акцій на суму 7397250,00грн., що становить 24,982269% статутного капіталу товариства. 

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор Сіора О.А. 20.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 19.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
 2. Код за ЄДРПОУ 14312430
 3. Місцезнаходження: 25009 м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29
 4. Міжміський код, телефон та факс 0522 55-15-28, 0522 55-53-96
 5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 19.04.2018 р. (Протокол №55 від 19.04.2018р.) Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі поданої заяви за згодою сторін. Посадова особа Смірнова Тетяна Феофанівна (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Дирекції - директор з соціально-побутового розвитку, припинила повноваження 19.04.2018р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р. Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено. 

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор О.А.Сіора 19.04.2018р.