Акціонерам  ПАТ НВП „Радій”

Запрошуємо  взяти участь у загальних зборах акціонерів, які відбудуться  20 квітня 2012 року в приміщенні будинку культури  ПАТ “НВП „Радій”   за адресою:

       м. Кіровоград,  вул. Героїв Сталінграда, 29

      Початок зборів о 10.00 годині.   

      Реєстрація учасників з 8:00 до 9:40 год.

      Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних   зборах  станом  на  24 годину 16  квітня 2012 року

Порядок денний зборів:

1. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

2. Звіт  Дирекції товариства про господарську діяльність  за 2011 рік та основні  напрямки

роботи  на 2012 рік. 

3. Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по річному      .

   звіту та балансу за 2011 рік.

4. Звіт Наглядової ради   про роботу за звітний період

5.Затвердження річної фінансової звітності та розподілу  прибутку (покриття збитків)  

товариства за 2011 рік.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться   товариством  

 протягом року. 

7. Внесення змін  до Статуту.

 

Основні  показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ “НВП “Радій” (тис.грн.)

Наименування

період

показника

2011р

2010р

Усього активів

338 834

343 883

Основні засоби

58 296

54 409

Довгострокові фінансові інвестиції

11 260

10 662

Запаси

18 941

23 732

Сумарна дібіторська заборгованність

127 642

138 714

Статутний капітал

29 610

29 610

Поточні зобов’язання

75 477

75 034

Чистий прибуток(збиток)

- 3 559

-1 501

Середньорічна кількість акцій (шт)

5 640 000

5 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.).

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1247

1260

Для реєстрації акціонерам при собі мати документи (паспорт), що засвідчує особу, а представникам акціонерів   -  довіреність, оформлену згідно вимогам  чинного  законодавства України.

  До дня проведення загальних зборів  акціонери мають можливість  попередньо ознайомитися з документами   необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного зборів, у робочі дні з 8:30 до 16:00 , кімната  № 101  1 поверх адміністративного будинку  за адресою:

 м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29., контактний телефон (0522 )55-53-96, внутр. № 5-51

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - керівник групи БЦП ПАТ НВП «Радій» Лісовська В.В.

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 37-30-20                           

                                                                                         Наглядова рада ПАТ “НВП “Радій”