Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства  «Науково-виробниче підприємство «Радій»

    Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року за адресою: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, будинок культури Товариства, актовий зал №1.

     Початок зборів о 10:00 годині.  Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:00 до 9:40 години відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24 годину 15 квітня 2016 року.

    Для  реєстрації  акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України.

Порядок денний загальних  зборів:

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  2. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік.
  6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
  7. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
  8. Внесення змін до статуту Товариства.
  9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та лічильну комісію.

    Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради Радіонова Т.А.

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Радій»                                                

Найменування показника період
2015 р. 2014 р.
Усього активів (тис. грн.) 577 858 360 811
Основні засоби (тис. грн.) 71 459 64 249
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 12 301 12 205
Запаси (тис. грн.) 151 082 72 401
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 210 624 92 579
Статутний капітал (тис. грн.) 29 610 29 610
Поточні зобов’язання  (тис. грн.) 253 814 47 822
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) 3 325 5 692
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 640 000 5 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом  періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 945 916

До уваги акціонерів!

У відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України», якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Депозитарна установа, з якою Товариством було укладено договір: ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр» адреса: 61145 м. Харків, вул. Космічна, буд.26, тел. (057) 714-01-90, тел. у м.Кіровограді (0522) 24-36-53.

                                                                                                     Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»