Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року за адресою: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, будинок культури Товариства, актовий зал №1.

Початок зборів о 10:00 годині. Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:30 до 9:40 години відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ:

 1. Обрання членів лічильної комісії.

  Проєкт рішення:
  1.1. Обрати лічильну комісію в складі осіб:
  – Голова комісії – Юрченко М.Г.
  – Члени комісії: Бондаренко О.В., Ковтун К.Ю., Ларшина А.С., Найдиш Т.Ю., Рискова С.М.

 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

  Проєкт рішення:
  2.1. Затвердити порядок розгляду питань порядку денного та регламент загальних зборів акціонерів Товариства.

 3. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

  Проєкт рішення:
  3.1. Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за 2016 рік затвердити.
  3.2. Основні напрямки роботи Товариства на 2017 рік затвердити.

 4. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

  Проєкт рішення:
  4.1.Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.

 5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.

  Проєкт рішення:
  5.1. Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік.
  5.2. Затвердити висновки ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

  Проєкт рішення:
  6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
  6.2. Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

  Проєкт рішення:
  7.1. Збиток від господарської діяльності Товариства за 2016 рік в сумі 14175 тис.грн. покрити за рахунок прибутків минулих років.
  7.2. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

 8. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

  Проєкт рішення:
  8.1. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2017 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати сто п’ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.
  8.2. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2017 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

 9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

  Проєкт рішення:
  9.1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів (протокол №26 від 25.04.2014р.) в повному складі.
  Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

 10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

  (Довідка: пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів).

 11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

  Проєкт рішення:
  11.1. Укласти з членами наглядової ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства про працю.
  11.2.Уповноважити генерального директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради.

 12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства

  Проєкт рішення:
  12.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, обраних загальними зборами акціонерів (протокол №23 від 15.04.2011р.) в повному складі.

 13. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

  (Довідка: пропозиції щодо кандидатів до складу ревізійної комісії вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів).

 14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

  Проєкт рішення:
  14.1. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  14.2. Уповноважити голову загальних та секретаря загальних зборів на підписання змін до Статуту.
  14.3. Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту.

 15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

  Проєкт рішення:
  15.1. Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради Радіонова Т.А.

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: http://radiy.com.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НВП «Радій»

Найменування показника Період
попередній 2015 р. звітний 2016 р.
Усього активів (тис. грн.) 577 858 771 127
Основні засоби (тис. грн.) 71 459 78 427
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 12 301 12 935
Запаси (тис. грн.) 151 082 166 713
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 210 624 332 229
Статутний капітал (тис. грн.) 29 610 29 610
Поточні зобов’язання (тис. грн.) 253 814 461 258
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) 3 325 – 14 175
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 640 000 5 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 945 987

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»