Акціонерам  Публічного акціонерного товариства  «Науково-виробниче підприємство «Радій»

(надалі - Товариство)

         Запрошуємо взяти участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року в приміщенні будинку культури Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, актовий зал №1.

       Початок зборів о 10.00 годині.  Реєстрація учасників з 8.00 до 9.40

       Для  реєстрації  акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України.

      Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Порядок денний загальних  зборів:

  1.        Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  2.        Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2014 рік та основні напрямки роботи на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3.        Звіт наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4.        Звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
  5.        Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік.
  6.        Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
  7.        Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
  8.        Внесення змін до Статуту Товариства.

     Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради -  Радіонова Т.А.

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Радій»                                                

Найменування показника

період

2014р.

2013 р.

Усього активів (тис. грн.)

360 811

443 201

Основні засоби (тис. грн.)

64 249

45 517

Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)

12 205

12 111

Запаси (тис. грн.)

72 401

89 088

Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)

92 579

224 244

Статутний капітал (тис. грн.)

29 610

29 610

Поточні зобов’язання  (тис. грн.)

47 822

135 901

Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)

5 692

-2 026

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 640 000

5 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом  періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

916

935

До уваги акціонерів!

У відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України», якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Депозитарна установа, з якою Товариством було укладено договір: ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр» адреса: 61145 м. Харків, вул. Космічна, буд.26, тел. (057) 714-01-90, тел. у м.Кіровограді (0522) 24-36-53.

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»