Акціонерам  Публічного акціонерного товариства  «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі - Товариство)

         Запрошуємо взяти участь у річних загальних зборах акціонерів, які відбудуться   25 квітня  2014 року  в приміщенні   будинку культури  Товариства  за  адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29.

       Початок зборів о 10.00 годині.  Реєстрація учасників з 8.00 до 9.40

       Для  реєстрації  акціонерам необхідно мати при  собі  паспорт або інший документ,  що   засвідчує особу, а представникам   акціонерів   –  паспорт та довіреність,  оформлену  згідно вимогам  чинного законодавства України.

Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на  24  годину   18 квітня 2014 року.

Порядок денний загальних  зборів:

 1.        Припинення повноважень лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.
 2.        Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.
 3.        Звіт дирекції про господарську діяльність за 2013 рік та основні напрямки роботи Товариства на 2014 рік.
 4.        Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по річному звіту та балансу за 2013 рік.
 5.        Звіт наглядової ради за звітний період.
 6.        Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2013 рік.
 7.        Припинення повноважень членів наглядової ради.
 8.        Обрання членів наглядової ради.
 9.        Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
 10.     Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 11.     Внесення змін до Статуту Товариства.

     Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 8:30 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради -  Заніздра В.В..

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Радій»

                                                     

Найменування показника

період

2013 р.

2012 р.

Усього активів (тис. грн.)

443 201

437 474

Основні засоби (тис. грн.)

45 517

44 420

Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)

12 111

11 871

Запаси (тис. грн.)

89 088

12 901

Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)

224 244

292 654

Статутний капітал (тис. грн.)

29 610

29 610

Поточні зобов’язання  (тис. грн.)

135 901

127 793

Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)

-2 026

2 612

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 640 000

5 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом  періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

935

1205

               

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»