Акціонерам  Публічного акціонерного товариства  «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі - Товариство)

 

         Запрошуємо взяти участь у річних загальних зборах акціонерів, які відбудуться   26 квітня  2013 року  в приміщенні   будинку культури  Товариства  за  адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29.

       Початок зборів о 10.00 годині.  Реєстрація учасників з 8.00 до 9.40

       Для  реєстрації  акціонерам необхідно мати при  собі  паспорт або інший документ,  що   засвідчує особу, а представникам   акціонерів   –  паспорт та довіреність,  оформлену  згідно вимогам  чинного законодавства України.

Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на  24  годину   22 квітня 2013 року.

Порядок денний загальних  зборів:

1. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

2. Звіт Дирекції Товариства про фінансово - господарську діяльність за 2012 рік та основні напрямки роботи на 2013 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по річному звіту та балансу за 2012 рік.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.

5. Затвердження річної фінансової звітності та розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2012 рік.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом 2013 року.

7.Внесення змін до Статуту.

     Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 8:30 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства:

 м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради -  Заніздра В.В..

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Радій»

                                                                                                            (тис. грн.)

Найменування показника

період

2012 р.

Усього активів

437 474

Основні засоби

44 420

Довгострокові фінансові інвестиції

11 871

Запаси

12 901

Сумарна дебіторська заборгованість

292 654

Статутний капітал

29 610

Поточні зобов’язання

127 793

Чистий прибуток (збиток)

2 612

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом  періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1205

           

                                             Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»