Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року за адресою: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, будинок культури Товариства, актовий зал №1.

Початок зборів о 10:00 годині.Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:30 до 9:40 години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі осіб:

Голова комісії – Юрченко М.Г.

Члени комісії: Бондаренко О.В., Ковтун К.Ю., Ларшина А.С., Найдиш Т.Ю., Рискова С.М.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити порядок розгляду питань порядку денного та регламент загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1. Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за 2017 рік затвердити.

3.2. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

4. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1.Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2017 рік.

5.2. Затвердити висновки ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6.2. Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення:

7.1. Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 4056 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років та розвиток виробництва.

7.2. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

8.1. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати сто п’ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.

8.2. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів (протокол №30 від 21.04.2016р.) в повному складі.

Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

(Довідка: пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів).

11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення:

11.1.Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членам наглядової ради.

11.2.Укласти з членами наглядової ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства України.

11.3.Уповноважити генерального директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Проект рішення:

12.1. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.2. Уповноважити голову загальних та секретаря загальних зборів на підписання змін до Статуту.

12.3. Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту.

13. Внесення змін до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, дирекцію та ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Проект рішення:

13.1. Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, дирекцію та ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.radiy.com

Загальна кількість акцій Товариства – 5640000шт., голосуючих акцій – 4376166шт. станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29 у робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради Радіонова Т.А. Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51, внутр.5-51.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Після отримання цього повідомлення кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом особистого письмового звернення до наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань та відповідати вимогам ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про Дирекцію Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НВП «Радій»

Найменування показника

Період

попередній 2016 р.

звітний 2017 р.

Усього активів (тис. грн.)

771 127

1 139 004

Основні засоби (тис. грн.)

78 427

83 717

Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)

12 935

34 714

Запаси (тис. грн.)

166 713

281 005

Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)

332 229

540 713

Статутний капітал (тис. грн.)

29 610

29 610

Поточні зобов’язання (тис. грн.)

461 258

825 079

Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)

– 14 175

4 056

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 640 000

5 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

987

1057

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №52 від 16.03.2018 року.