Підсумки голосування на загальних зборах

До відома акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

        ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питаннях порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 20 квітня 2012 року. 

        Голосування по першому питанню порядку денного: «Затвердження порядку проведення загальних зборів.»
«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.
Прийняте рішення: «Затвердити порядок розгляду питань порядку денного та регламенту».

        Голосування з другого питання порядку денного: «Звіт Дирекції товариства про господарську діяльність  за 2011 рік та основні  напрямки роботи  на 2012 рік.»
«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.
Прийняте рішення: «Затвердити звіт дирекції про результати господарської діяльності товариства за 2011 рік. Затвердити основні напрямки роботи товариства на 2012 рік».

Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по річному звіту та балансу за 2011 рік.»
«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.
Прийняте рішення: «Затвердити звіт про роботу ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії  по річному звіту та балансу  товариства за 2011 рік».

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради   про роботу за звітний період.»
«ЗА» - 99,95 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.
Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний період».

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності та розподілу  прибутку (покриття збитків) товариства за 2011 рік.»
«ЗА» - 99,97 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.
Прийняте рішення: «Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2011 рік та розподіл прибутку. Збитки Товариства за 2011 рік в сумі 3 млн. 559 тис. грн. покрити за рахунок прибутків від господарської діяльності за 2012 рік та подальші роки у відповідності до діючого законодавства. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати».

Голосування з шостого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться   товариством протягом року»
«ЗА» - 99,93 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.
Прийняте рішення: «Затвердити рішення про  попереднє  схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться товариством протягом не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 20.04.2012 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму(оренди), підряду, про надання послуг, доручення, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість правочинів, не повинна перевищувати 900 мільйонів грн. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 20.04.02012 року приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених правочинів».

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Внесення змін  до Статуту.»
«ЗА» - 99,89 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.
Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни до Статуту шляхом викладення змін в новій редакції. Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту».

Протокол загальних зборів