Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 24.04.2015р. (Розміщено 18.03.2015)

Акціонерам  Публічного акціонерного товариства  «Науково-виробниче підприємство «Радій»

(надалі - Товариство)

         Запрошуємо взяти участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року в приміщенні будинку культури Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, актовий зал №1.

       Початок зборів о 10.00 годині.  Реєстрація учасників з 8.00 до 9.40

       Для  реєстрації  акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України.

      Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Порядок денний загальних  зборів:

 1.        Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 2.        Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2014 рік та основні напрямки роботи на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3.        Звіт наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4.        Звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
 5.        Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік.
 6.        Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
 7.        Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 8.        Внесення змін до Статуту Товариства.

     Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного загальних зборів, у робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради -  Радіонова Т.А.

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Радій»                                                

Найменування показника

період

2014р.

2013 р.

Усього активів (тис. грн.)

360 811

443 201

Основні засоби (тис. грн.)

64 249

45 517

Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)

12 205

12 111

Запаси (тис. грн.)

72 401

89 088

Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)

92 579

224 244

Статутний капітал (тис. грн.)

29 610

29 610

Поточні зобов’язання  (тис. грн.)

47 822

135 901

Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)

5 692

-2 026

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 640 000

5 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом  періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

916

935

До уваги акціонерів!

У відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України», якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Депозитарна установа, з якою Товариством було укладено договір: ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр» адреса: 61145 м. Харків, вул. Космічна, буд.26, тел. (057) 714-01-90, тел. у м.Кіровограді (0522) 24-36-53.

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»

Протокол загальних зборів

Підскумки голосування на загальних зюорах (викладено 26.04.2015)

До відома акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

        ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питаннях порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 24 квітня 2015 року.  

        Голосування по першому питанню порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Порядок розгляду питань порядку денного та регламент затвердити».

Голосування з другого питання порядку денного: «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2014 рік та основні напрямки роботи на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

      Прийняте рішення: «1. Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за 2014 рік затвердити.

2. Основні напрямки роботи Товариства на 2015 рік затвердити.».

        Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік затвердити».

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «1. Звіт ревізійної комісії  про роботу за 2014 рік затвердити.

2. Висновки ревізійної комісії  по річному звіту та балансу  Товариства за 2014 рік затвердити.».

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.

 1. Показники фінансової звітності Товариства за 2014 рік затвердити».

Голосування з шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «1.Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2014 рік в сумі 5691543 грн. направити на покриття збитків за минулі роки та розвиток виробничої діяльності.

 1. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати».

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «1. Затвердити рішення про  попереднє  схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом  не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 24.04.2015 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.

 1. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 24.04.2015 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів».

Голосування з восьмого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «1. Затвердити та внести зміни  до Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту в новій редакції.

 1. Уповноважити голову загальних зборів – акціонера Товариства Заніздру В.В. та секретаря загальних зборів – уповноважену особу акціонера Товариства Замедянську Н.М. на  підписання змін до Статуту.
 2. Доручити  генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту»