Підсумки голосування на загальних зборах

До відома акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

        ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питаннях порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 25 квітня 2014 року.  

        Голосування по першому питанню порядку денного: «Припинення  повноважень лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Припинити  повноваження  членів  лічильної комісії, обраної  загальними зборами 15 квітня 2011року протокол № 23. Обрати  лічильну комісію у склади  семи осіб: Бондаренко Л.Г., Ковтун К.Ю., Лук’яненко  Д.О., Настояща І,О., Рискова С.М., Трут О.В., Юрченко М.Г. строком на три роки».

Голосування з другого питання порядку денного: «Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Порядок розгляду питань порядку денного та регламенту затвердити».

        Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт дирекції про господарську діяльність за 2013 рік та основні напрямки роботи Товариства на 2014 рік.»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Звіт дирекції  Товариства про господарську діяльність за 2013 рік затвердити. Надані дирекцією основні напрямки роботи на 2014 рік затвердити».

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по річному звіту та балансу за 2013 рік.»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Звіт ревізійної комісії  про роботу за звітний період затвердити. Висновки ревізійної комісії  по річному звіту та балансу  Товариства за 2013 рік затвердити».

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Звіт наглядової ради за звітний період.»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Звіт наглядової ради  про роботу за звітний період затвердити».

Голосування з шостого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2013 рік.»

«ЗА» - 99,95 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Показникифінансової звітності Товариства за звітний період затвердити. Збитки від господарської діяльності Товариства за 2013 рік в сумі 2 026 000 грн. покрити за рахунок прибутків  від господарської діяльності за 2014 рік та подальші роки. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати».

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради.»

«ЗА» - 99,94 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів наглядової ради, обраних 15 квітня 2011 року: Бахмач Є.С., Бахмач Н.В., Заніздра В.В., Мошнягул В.В., акціонер-юридична  особа  ПАТ  «Кіровоградграніт»  з  25 квітня 2014 року».

Голосування з восьмого питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради.» відбувалося шляхом кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: «Обрати членами наглядової ради ПАТ «НВП «Радій»: Бахмач Є.С., Бахмач Н.В., Заніздра В.В., Мошнягул В.В., акціонер-юридична  особа  ПАТ  «Кіровоградграніт», Радіонова Т.А., Скрипніченко А.І. строком на три роки».

Голосування з дев’ятого питання порядку денного: «Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.»

«ЗА» - 99,99 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Укласти з  членами наглядової ради (фізичними  особами) трудові  договори, встановивши оплату праці в розмірі не нижче мінімальної заробітної  плати на термін повноважень, уповноважити генерального директора  на підписаннятрудових договорів   з членами наглядової ради (фізичними особами), у відповідності до вимог чинного законодавства про працю».

Голосування з десятого питання порядку денного: «Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Затвердити рішення про  попереднє  схвалення значних право чинів, які можуть вчиняться товариствомпротягом  не більше як одного року ( з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від  25.04.2014 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму(оренди), підряду, про надання послуг, доручення, комісії, позики, позички, зберігання, застави, страхування , банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість право чинів, не повинна перевищувати   дев’ятсот мільйонів  грн. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів  від  25.04. 2014року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених правочинів».

Голосування з одинадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства.»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів, що взяли участь у загальних зборах.

Прийняте рішення: «Зміни до Статуту Товариства не вносити».

Протокол загальних зборів